", , "
 
-4
. .
 
 
*:  *: 
 
:
©Nikolay Artemyev, 2018